വിദ്യാഭ്യാസം

വിദ്യാഭ്യാസം [India]

 

ലോകവ്യാപകമായി അടിസ്ഥാന സൈബര്‍ ശ്യംഘലയുള്ള (e-infrastructure) ഒരു സ്വതന്ത്ര, ശാസ്ത്ര സംരഭമാണ് VAMDC. ഇത് അണു (atom), തന്മാത്ര (molecule) എന്നിവയുടെ ഡാറ്റബേസുകളെ മറ്റ് എല്ലാ ഡാറ്റബേസുകളുമായി തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അണു (atom), തന്മാത്ര (molecule), കണം (particle) എന്നിവയടങ്ങുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ ലോകത്തേ യും അവ തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഊര്‍ജ്ജം, ആവൃത്തി (frequencies), വികിരണ സ്ഥാനാന്തരണം (radiative transitions) അതിന്റെ സവിശേഷതകള്‍, ചെറിയ തന്മാത്രഘടനകളുടെ രാസമാറ്റ സവിശേഷതകള്‍ എന്നിവയേയും ഞങ്ങളുടെ ശ്യംഘല വഴി ലഭ്യമാകുന്ന അണു-തന്മാത്ര ഡാറ്റ വിവരിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ കരിക്കുലത്തിന്റെ തലത്തില്‍ പതിനഞ്ചിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയ്ക്കോ അതിനുമുകളിലുള്ള പ്രായത്തിലോ കുട്ടികള്‍ ഈ ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉപയോകൃത സമൂഹത്തിനായി ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പഠന വിഭാഗം ഏതൊരു തലത്തിലുള്ള വിഭ്യാഭ്യാസത്തിനും വളരെ ഉചിതമാണ് . തീര്‍ച്ചയായും മറ്റ് മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള ഗവേഷകരും ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്,

 • ജ്യോതിഭൗതികശാസ്ത്രത്തില്‍ (astrophysics) , ഗാലക്സിയുടേയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയിടയിലെ മേഘങ്ങളുടേയും ഗ്രഹങ്ങളുടേയോ നക്ഷത്രത്തിന്റേയോ അന്തരീക്ഷത്തിന്റേയും രാസഘടന മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.
 • അന്തരീക്ഷ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തില്‍ (atmospheric physics) നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളുടെ അളവറിയാനും കൂടാതെ കാറ്റിന്റെ വേഗതയറിയാനും വരെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.
 • പ്ലാസ്മഭൗതികശാസ്ത്രത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു
 • ജീവഭൗതീകത്തില്‍ (biophysics) ജീവകോശങ്ങളില്‍ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പാത അനുകരിച്ച് പഠനങ്ങള്‍ നടത്തി വികിരണ ചികിത്സയില്‍ (radiotherapy) പ്രയോഗക്ഷമമാക്കാനും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു

എല്ലാത്തലത്തിലുമുള്ള വിഭ്യാഭ്യാസ ബന്ധത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ ഭാഷകളിലുള്ള വിഭ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്.

 • വിദ്യഭ്യാസ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍-

   

  വിഭ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

  • അണു – തന്മാത്ര ഡാറ്റയിലേക്കും ഈ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ലഭ്യത എളുപ്പമാക്കുക
  • നൂതനമായ പാഠ്യപദ്ധതിക്കായുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ദേശീയ കരിക്കുലത്തിലെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള അദ്ധ്യാപനത്തിനായി സോദാഹരണം വിവരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌‌‌‌വെയറുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുക.
  • വിദ്യാഭ്യാസവും ഗവേഷണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമാക്കുക.
  • ദേശീയ നെറ്റ്‌‌‌‌‌വര്‍ക്കുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് അന്തര്‍ദേശീയ തലത്തില്‍ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥപനങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളാകുക
  • സ്കൂളിലേയും കോളേജിലേയും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നല്കുകയും ഇ – ശാസ്ത്രത്താല്‍ (e-science) ബന്ധിക്കപ്പെട്ടീട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര നൈപുണ്യത്തിലുള്ള ഞങ്ങളൂടെ അറിവിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ട് വരുകയും ചെയ്യുക.
  • വികസിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രഹികളില്‍ ഉള്ള പരിശീലനം നല്കുക
 • ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങള്‍ -

   

  ഞങ്ങളുടെ വിഭ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം:

  • ഒരോ തലത്തിലുള്ള വിഭ്യാഭ്യാസത്തിനനുസൃതമായി പാഠ്യപദ്ധതി സാമഗ്രഹികള്‍ നിര്‍വചിക്കുവാന്‍ ഒരോ അദ്ധ്യാപകരായും വ്യക്തിതലത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വികസിപ്പിക്കുക, ഡാറ്റയുടെ ചില ദൃശ്യ ചിത്രീകരണം നടത്തിക്കുക, വലിയ വസ്തുക്കളുടെ അനുകരണ പഠനങ്ങള്‍, പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാനാകുന്ന തരത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില തദ്ദേശ ഡാറ്റബേസുകളുടെ രൂപീകരണം നടത്തുക.
  • ആശയവിനിമയ വിപണന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സഹായിക്കുക. തുടര്‍ച്ചയായ വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രഹികള്‍ നല്കുക, സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.
   • ലഭ്യമായ വിഭ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രഹികളുടെ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തി കാണിക്കുക
   • വിഭ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രഹികള്‍ക്കുള്ള പരിശീലനം നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക
   • സഹകരണം നല്കുകയും സാമ്പത്തീക സഹായത്തിനുള്ള രീതികള്‍ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക
  • തുടര്‍ച്ചയായ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുക, സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ തുടര്‍വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.
 • ഞങ്ങളൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സാമ്പത്തീക- നേതൃത്വ നയങ്ങള്‍-

   

  • ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ തൊഴില്‍പരമായി താത്പര്യമുള്ള VAMDC കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. ഒരോ അംഗങ്ങള്‍ക്കും അവരവര്‍ സ്വയം വികസിപ്പിച്ച (സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍, ഡാറ്റബേസ്, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രമാണങ്ങള്‍ ) ബൗദ്ധിക സമ്പത്തുണ്ടായിരിക്കുകയും അവയുടെ പരിപാലനം, നവീകരണം എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.
  • ചെറിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തീക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ VAMDC കണ്‍സോര്‍ഷ്യം അംഗങ്ങളൂടെ അദ്ധ്യാപന കര്‍ത്തവ്യത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരും. ഇതുവഴി തങ്ങളുടെ അദ്ധ്യാപന വിഭാഗത്തിലെ അദ്ധ്യാപന മണിക്കൂറുകളുടെ ഭാഗമായോ അല്ലെങ്കില്‍ വിദ്യാര്ത്ഥികളെ മേല്നോട്ടം ചെയ്യുന്ന മണിക്കൂറുകളുടെ ഭാഗമായോ പാഠ്യപദ്ധതി സാമഗ്രഹികള്‍ വികസിപ്പിക്കാം .
  • വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തീക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ദേശീയ – അന്തര്‍ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഓഹരിക്കാരുടെ സഹായം ആവശ്യമാകും.
  • വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിനു പുറത്തുള്ള പങ്കാളികള്‍ VAMDC കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളായിരിക്കും. ആയതിനാല്‍ അവര്‍, VAMDC യുടെ ´സ്റ്റാറ്റസ് ആന്റ് ഇന്റേണല്‍ റെഗുലേഷന്‍ന്റെ നിര്‍വചനത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തന ഗ്രൂപ്പില്‍(Education Working Group) ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നവരായിരിക്കും.